ALGEMENE VOORWAARDEN CARL VAN DE VELDE BUSINESS INSTITUTE BV

De website carlvandevelde.be is eigendom van Carl Van de Velde Business Institute BV, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0881.952.209. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. 

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Carl Van de Velde Business Institute BV levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Carl Van de Velde Business Institute BV zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMENDE WERKEN

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carl Van de Velde Business Institute BV.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Carl Van de Velde Business Institute BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van carlvandevelde.be. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

BESTELLINGEN / INSCHRIJVINGEN

1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Carl Van de Velde Business Institute BV (hierna ‚ÄėBusiness Institute‚Äô) zich schriftelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Business Institute niet verbindend, tenzij Business Institute zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

2. Door de ondertekening van huidig inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Business Institute tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink ter beschikking worden gesteld na betaling van de volledige factuur.

3. Prijzen vermeld op dit inschrijfformulier zijn slechts gegarandeerd tot 1 maand na datum van ondertekening. Aansluitend heeft Business Institute het recht de prijzen te wijzigen, op grond van volgende motieven: algemene prijsindexatie, prijsstijging externe partners, prijsstijging externe leveranciers.

4. De klant heeft het recht de inschrijving te allen tijde te annuleren.

Maakt men gebruik van dit recht zal de overeenkomst als eenzijdig verbroken worden geacht. In zulks geval zijn de hierna volgende annuleringsvergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

‚ÄĘ 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

‚ÄĘ 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie;

‚ÄĘ 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink.

Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annuleringsvergoedingen, blijven alle reeds door Business Institute ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Alle eventueel ontvangen materialen (o.a. merchandise) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van Business Institute in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van 195 EUR.

5. Business Institute verbindt zich ertoe de bedongen leveringstermijnen na te leven. Business Institute zal evenwel vrijgesteld zijn van naleving van de bedongen leveringstermijn in zoverre zij wordt geconfronteerd met overmacht, staking, pandemie, lockout, lockdown, ziekte lector/spreker, invaliditeit lector/spreker, onbruikbaarheid van de locatie/zaal van het seminarie, faillissement van leveranciers/partners; het niet behalen van een minimale bezetting van het seminar gesteld op minimaal 50 personen. Business Institute kan niet gehouden zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Inschrijver indien de leveringstermijnen niet nageleefd kunnen worden op grond van voormelde gronden.

6. De inschrijver kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aan te tonen door de deelnemer, zijn deelname aan een seminarie verplaatsen naar een andere datum.

Het recht van verplaatsen is uitsluitend van toepassing indien hetzelfde seminarie nog wordt aangeboden. Een administratieve vergoeding van 95 EUR per seminariedag zal in rekening worden gebracht. Andere reeds door Business Institute gemaakte en te bewijzen kosten die ingevolge de verplaatsing van het seminarie niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Business Institute in rekening worden gebracht.

7. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden geformuleerd per aangetekend schrijven.

8. Alle facturen van Business Institute zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van Business Institute haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

9. Business Institute werd erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille onder nummer DV.O109299. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van ALLE kmo-portefeuille wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de kmo-portefeuille vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

10. De inschrijver verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de seminaries beelden (foto‚Äôs en video‚Äôs) kunnen worden gemaakt, dewelke door Business Institute kunnen aangewend worden voor commerci√ęle doeleinden en verspreid worden via de website en verschillende social media kanalen van Business Institute. In geval ge√Įndividualiseerde beelden van de inschrijver worden gemaakt, heeft deze steeds het recht (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerci√ęle doeleinden. Er zal steeds voorafgaandelijk instemming gevraagd worden m.b.t de aanwending van de beelden van het geven van een interview door de inschrijver omtrent zijn ervaringen met het seminarie.

11. Voor specifieke algemene voorwaarden voor het gebruik van webgebaseerde producten: https://www.carlflex.com/privacyverklaring-carlflex-by-carl-van-de-velde-online-

12. Voor specifieke algemene voorwaarden omtrent de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens: https://www.carlvandevelde.be/privacy

ONLINE TICKETS

De online bestelde tickets geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip vermeld op het ticket. Het ticket dient op verzoek getoond te worden als toegangsbewijs. Het wordt niet geruild, noch terugbetaald. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen en materi√ęle schade of lichamelijke schade. Het misbruiken of namaken van tickets wordt juridisch vervolgd.

DOELMATIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE

Carl Van de Velde Business Institute BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

Carl Van de Velde Business Institute BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Carl Van de Velde Business Institute BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

CONTACTGEGEVENS ORGANISATIE

Dit is in eerste instantie de website van het Carl Van de Velde Business Institute BV. Ons postadres is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem Ons BTW-nummer is BE 0881952209.

WEBGEBASEERDE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online seminar platform door Carl Van de Velde Business Institute BV.  Carl Van de Velde Business Institute BV adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via¬†[email protected].

Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecre√ęerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst of het product. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Content:

Alle informatie die door Carl Van de Velde Business Institute BV op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

Dienst of het product:

De dienst of het product die Carl Van de Velde Business Institute BV aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Carl Van de Velde Business Institute BV en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

Gebruiker:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst of het product. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‚Äėu‚Äô, ‚Äėuw‚Äô.

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van Carl Van de Velde Business Institute BV.

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst of het product.

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Overeenkomst:

De overeenkomst die de Gebruiker met Carl Van de Velde Business Institute BV sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst of het product. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

Platform:

Het platform dat via de url en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst of het product krijgt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst of het product maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Carl Van de Velde Business Institute BV.

2.2 Carl Van de Velde Business Institute BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

Artikel 3 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst of het product, moet u een Account aanmaken op de manier zoals u mede gedeeld door Carl Van de Velde Business Institute. U staat er jegens Carl Van de Velde Business Institute BV voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy dat u vindt op www.carlvandevelde.be. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Carl Van de Velde Business Institute BV mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Carl Van de Velde Business Institute BV laten weten.

3.4 Carl Van de Velde Business Institute BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

Artikel 4 De Dienst of het product en het gebruik van de Dienst of het product

4.1 De Dienst of het product bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Dienst of het product en het Platform door u, niet:

 1.  * virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst of het product en/of de computersystemen van Carl Van de Velde Training Instituut BV te omzeilen;
 2.  * bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3.  * bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst of het product geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4.  * bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst of het product toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5.  * bestaan uit het gebruiken van de Dienst of het product voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6.  * een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Carl Van de Velde Business Institute BV;
 7.  * een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst of het product belemmeren;
 8.  * naar de mening van Carl Van de Velde Business Institute BV in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9.  * in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10.  * inbreuk maken op de rechten van Carl Van de Velde Business Institute BV en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11.  * op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12.  * de belangen en goede naam van Carl Van de Velde Business Institute BV kunnen schaden.
 13.  Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content voor grote groepen (+5 personen) te vertonen of Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
 14.  i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
 15.  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
 16.  iii) horeca gelegenheden,
 17.  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, bedrijven, overheidsinstellingen, studentenhuizen...

Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 Carl Van de Velde Business Institute BV is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst of het product, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Carl Van de Velde Business Institute BV ten dienst of het product staan, is Carl Van de Velde Business Institute BV te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst of het product (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienst of het productverlening te be√ęindigen en te weigeren om de Dienst of het product te verlenen, in het bijzonder ‚Äď maar niet daartoe beperkt ‚Äď indien:

 1.  u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2.  Carl Van de Velde Business Institute BV van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Carl Van de Velde Business Institute BV of anderen kunnen toebrengen. Carl Van de Velde Business Institute BV zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Carl Van de Velde Business Institute BV garandeert niet dat het Platform en de Dienst of het product te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst of het product kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Carl Van de Velde Business Institute BV is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of het product.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst of het product.

Artikel 6 IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst of het product en het Platform berusten bij Carl Van de Velde Business Institute BV. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Carl Van de Velde Business Institute BV aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Carl Van de Velde Business Institute BV zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substanti√ęle delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substanti√ęle delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 7 Garanties

7.1 Carl Van de Velde Business Institute BV garandeert dat zij de Dienst of het product met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst of het product alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op ‚Äúas is‚ÄĚ basis). Carl Van de Velde Business Institute BV geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst of het product, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Carl Van de Velde Business Institute BV is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert Carl Van de Velde Business Institute BV niet dat het gebruik van de Dienst of het product door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

7.4 Carl Van de Velde Business Institute BV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst of het product heeft verkregen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Carl Van de Velde Business Institute BV is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

8.2 Carl Van de Velde Business Institute BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst of het product dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

8.3 Carl Van de Velde Business Institute BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateri√ęle schade.

8.4 Carl Van de Velde Business Institute BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of het product door derden.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Carl Van de Velde Business Institute BV zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Carl Van de Velde Business Institute BV is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst of het product wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Carl Van de Velde Business Institute BV redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, overlijden… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Carl Van de Velde Business Institute BV gebruikt en die het platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Carl Van de Velde Business Institute BV worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 10 Duur, teruggaverecht en be√ęindiging

10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.

Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst be√ęindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

10.2 De duur van de overeenkomst en ter beschikking stelling van de content is geldig voor 1 jaar vanaf het moment van aankoop van de content. 

10.3 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale producten. 

10.4 Bij be√ęindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst of het product te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst of het product en tot uw Account direct ontzegd. Carl Van de Velde Business Institute BV verwijdert bij be√ęindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Carl Van de Velde Business Institute BV is niet gehouden om na be√ęindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 11 Varia

11.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Carl Van de Velde Business Institute BV zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

11.2 Carl Van de Velde Business Institute BV mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

11.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door ‚Äď en ge√Įnterpreteerd in overeenstemming met ‚Äď de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Carl Van de Velde Business Institute BV 
adres:¬†Broekstraat 11 te 2110 Wijnegem, Belgi√ę
telefoonnummer: + 32 (0) 493 47 24 94
BTW nummer: BE 0453 520 728